Lietošanas noteikumi

 • 1. Vispārīgie noteikumi

  1.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmākajā tekstā – Noteikumi) ir Pircējam un "GMETRICS" uzņēmuma, (turpmākajā tekstā – Pārdevējs) tiesisks saistošs dokuments, kurā noteiktas Pušu tiesības un atbildība, preces iegādes, apmaksas un atgriešanas noteikumi, tāpat arī citi noteikumi, kuri saistīti ar preču iegādi un pārdošanu interneta veikalā gmetrics.eu.

  1.2. Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, reģistrējoties interneta veikala gmetrics.eu mājas lapā.

  1.3. Pārdevējam jebkurā brīdī ir tiesības Noteikumus mainīt, papildināt, labot.

  1.4. Tiesības reģistrēties un pirkt preces interneta veikalā gmetrics.eu ir tikai:

  1.4.1. rīcībspējīgai fiziskai personai;

  1.4.2. nepilngadīgai personai līdz astoņpadsmit gadu vecumam ar vecāku vai aizbildņu atļauju, izņemot gadījumus, kad nepilngadīgā persona izmanto savus ienākumus;

  1.4.3. juridiskai personai;

  1.4.4. visiem augstāk minēto personu pilnvarotiem pārstāvjiem.

  1.5. Pircējs, piekrītot Noteikumiem, apstiprina, ka ievēros tos. Tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā gmetrics.eu ir tikai tām personām, kuras atbilst 1.4. punkta aprakstam.
   

 • 2. Pirkšanas - pārdošanas līgums

  2.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek sastādīts tajā brīdī, kad Pircējs, izvēlējies pērkamo (-ās) preci (-es), un noformējis iepirkumu grozu ir nospiedis pogu “VEIKT PASŪTĪJUMU”.

  2.2. Sastādot Pirkšanas- pārdošanas līgumu, Pircēja pasūtījuma veikšanas brīdī norādītais preču sortiments, daudzums, cena, piegādes laiks un citi nosacījumi, kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

  2.3. Pirkšanas - pārdošanas līgums tiek reģistrēts un saglabāts gmetrics.eu datu bāzē.

 • 3. Pircēja tiesības

  3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā gmetrics.eu saskaņā ar šiem Noteikumiem.

  3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšanas– pārdošanas līguma, kas noslēgts ar interneta veikalu gmetrics.eu, paziņojot to pārdevējam rakstiski (caur elektronisko pastu, norādot atgriežamo preci un pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas, bet gadījumos, ja pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no pēdējās preces saņemšanas dienas. Pircējam jānosūta preci atpakaļ interneta veikalam gmetrics.eu bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad Pircējs paziņojis par atteikuma tiesību izmantošanu.

  3.3. Pircējs nevar izmantot 3.2 punktā noteiktās tiesības atteikties no līguma, ja:

  3.3.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām;

  3.3.2. preču vai pakalpojumu cena ir atkarīga no finansu tirgus svārstībām, kuras nevar kontrolēt, un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;;

  3.3.3. preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem, tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

  3.3.4. citos gadījumos, kad no pirkšanas-pārdošanas līguma nevar atteikties vadoties pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem.

  3.4. 3.2. punktā aprakstītās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja prece nav bojāta, vai praktiski nav mainījies tās izskats, kā arī tad, ja prece nav lietota.

  3.5. Pasūtījuma anulēšana/ koriģēšana ir iespējama tikai tad, ja vēl norisinās pasūtītās preces izpārdošana. Ja izpārdošana ir beigusies, pasūtījumu anulēt/koriģēt nav iespējams. Kā arī, ja pasūtīto preču piegādes termiņš ir norādīts līdz 9 darba dienām pasūtījumu anulēt/koriģēt nav iespējams, neatkarīgi no tā vai izpārdošana vēl norisinās vai nē.

  3.6. Uz pircēju attiecas arī citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās tiesības.

 • 4. Pārdevēja tiesības

  4.1. Ja Pircējs mēģina jebkādā veidā apdraudēt interneta veikala darbību, datu aizsardzību vai pārkāpj citus 6. punktā minētos Pircēja pienākumus, Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja reģistrāciju, vai ierobežot iespēju izmatot interneta veikalu gmetrics.eu.
   

 • 5. Pircēja pienākumi

  5.1. Pircējam ir jāveic apmaksa par iegādātajām precēm, tās jāsaņem pēc šajos Noteikumos noteiktās kārtības.

  5.2. Ja pircējs preču piegādes brīdī atsakās tās pieņemt bez svarīgiem iemesliem, Pircējam ir jāsedz preču piegādes izmaksas.

  5.3. Pircējs apņemas sargāt un nenodot trešajām personām savus pieslēgšanās datus, kas dotu iespēju piekļūt interneta veikala gmetrics.eu datu bāzei. Pircējam ir nekavējoties jāinformē gmetrics.eu, ja pazaudēti pieslēgšanās dati. gmetrics.eu neatbild par trešo personu darbībām, kas veiktas izmantojot Pircēja reģistrēšanās datus līdz informēšanas brīdim un veikala administratora iespējai mainīt Pircēja pieslēgšanās datus. Līdz informēšanas brīdim gmetrics.eu ir tiesības uzskatīt, ka visas darbības interneta veikalā ir veicis Pircējs.

  5.4. Interneta veikala gmetrics.eu Pircēji apņemas vadīties pēc šiem Noteikumiem un nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

 • 6. Pārdevēja pienākumi

  6.1. Pārdevējs apņemas sniegt iespēju izmantot visus pakalpojumus, kuri aprakstīti šajos Noteikumos, kā arī pildīt pārējos interneta veikala paredzētos nosacījumus.

  6.2. Pārdevējs apņemas Pircēja iegādātās preces piegādāt norādītajā adresē, vadoties pēc nosacījumiem, kuri šeit aprakstīti.

  6.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības un personas datu konfidencialitāti.

  6.4. Situācijās, kad neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt interneta veikalā gmetrics.eu iegādātās preces, Pārdevējs var piedāvāt analoģiskas preces vai informēt par pasūtījuma anulēšanu. Ja pircējs atsakās saņemt analoģisku preci vai saņemta ziņa par pasūtījuma anulēšanu, Pārdevējs apņemas atgriezt samaksāto naudu (10) darba dienu laikā.

  6.5. Pircējam, izmantojot Noteikumu 3.2. punktā paredzētās tiesības un 3. 4. punktā aprakstītos nosacījumus, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad viņš ir saņēmis Pircēja paziņojumu par atteikšanos no līguma. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad ir saņēmis preces atpakaļ vai kad Pircējs ir iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.
   

 • 7. Preču cenas

  7.1. Preču cenas interneta veikalā gmetrics.eu un noformētajā pasūtījumā tiek norādītas EUR. Pārdevējs ir PVN maksātājs. PVN ieskaitīts cenā.

 • 8. Apmaksas termiņi un kārtība

  8.1. Pircējs norēķinās par pasūtīto preci vienā no šiem veidiem:
  8.1.1. veicot apmaksu izmantojot elektroniskās bakas operācijas („Swedbank“ banka, „SEB“ banka, „Citadele“ banka, „Luminor“ banka).
  8.2. Pircējs, izmantojot 8.1.1. punktā piedāvāto apmaksas veidu, apņemas nekavēties ar apmaksu par preci. Tikai tad, kad būs veikta samaksa par preci, tiks noformēts preču sūtījums.
  8.3. Pārdevējs saglabā tiesības mainīt  pieejamos  apmaksas veidus.
  8.4. Līgumu par preču iegādi uz nomaksu var slēgt tikai ar Pārdevēja partneri, kurš ir norādāms Pircējam. Pārdevējs šādu partneri izvēlas atbildīgi. Lai iegādātos preces uz nomaksu, Pircējs sniedz Pārdevējam un/vai tā partnerim nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama līguma noslēgšanai par preču iegādi uz nomaksu, Pircēja maksātspējas pārbaudei vai citiem mērķiem, kas saistīti ar līguma noslēgšanu un izpildi par preču iegādi uz nomaksu. Pēc līguma noslēgšanas par preču iegādi uz nomaksu Pircējam jāpilda savas finansiālās saistības pret partneri, kas sniedz šādu pakalpojumu, un īpašumtiesības uz preci pāriet šim partnerim, ja vien nav panākta cita vienošanās. Līgumus par preču iegādi uz nomaksu nevar slēgt laikā no 22:00 līdz 7:00. Ja persona piesakās līguma noslēgšanai par preču iegādi uz nomaksu šajā laikā, kā arī pārdevēja un/vai viņa partnera brīvdienās vai svētku dienās un oficiālajās brīvdienās, pat ja Pircējam šobrīd ir iespēja pasūtīt preces elektroniskajā veikalā, šādā gadījumā ar Pircēju, kurš izteicis vēlmi slēgt pirkuma līgumu uz nomaksu, darba laikā sazinās un pārrunā šāda līguma noslēgšanai nepieciešamos nosacījumus.

  9. Noslēdzošie noteikumi

  9.1. gmetrics.eu saglabā tiesības papildināt šos Noteikumus un citus ar šiem Noteikumiem saistītus dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta veikala sistēmā.

  9.2. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumu grozījumiem vai papildinājumiem, Pircējam ir tiesības no tiem atteikties, ar noteikumu, ka Pircējs pazaudē tiesības izmantot interneta veikala pakalpojumus.

  9.3. Ja pircējs pēc Noteikumu grozījumu spēkā stāšanās turpina izmantot interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Pircējs piekrīt jaunajai Noteikumu redakcijai.

  9.4. Šie noteikumi sastādīti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

  9.5. Visas nesaskaņas, kas radušās saistībā ar šiem Noteikumiem, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, konflikti risināmi Latvijas Republikas tiesā tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

  9.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības, kas noteikta šajos Noteikumos, ja to izpilde nav iespējama dēļ apstākļiem, kurus radījuši nepārvarami spēki.

  9.7. Ja Pircējs uzskata, ka tā tiesības ir pārkāptas, tas var nosūtīt savu sūdzību interneta veikalam gmetrics.eu uz epastu. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
  Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu pakalpojuma sniedzējam par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
  - vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
  - iesnieguma iesniegšanas datumu;
  - strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
  Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
  - http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
  - http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze